Regulamin

INFIRMACJE  PODSTAWOWE

Właścicielem Serwisu versoprint.pl oraz administratorem danych osobowych jest firma:
Verso s.c. Bogdan Markiewicz, Cezary Weisbrodt z siedzibą:
ul. Bohaterów Warszawy 40
70-342 Szczecin
NIP: 955-10-33-632

Numer kontaktowy: 91 488 47 87
Główny e-mail kontaktowy:bok@versoprint.pl
Konto bankowe: Santander Bank Polska:

 

DEFINICJE

 • Sprzedawca/Sklep/Drukarnia – Verso s.c. Bogdan Markiewicz, Cezary Weisbrodt z siedzibą:
  ul. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin, NIP: 955-10-33-632
 • Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze sprzedającym Umowę̨ sprzedaży lub osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej (zwana także konsumentem), zawierająca ze sprzedającym Umowę̨ sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z działalnością̨ gospodarczą lub zawodową ww. osoby fizycznej.
 • Produkt/Towar/Usługa – Produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym wyprodukowana lub wykonana przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Klienta w sposób określony przez Kupującego w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanej z jego osobą.
 • Sklep/Serwis internetowy – strona internetowa umożliwiająca zakup Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 • Pracownicy drukarni/Obsługa klienta/Obsługa serwisu - osoby zatrudnione w firmie właściciela mające wgląd w Zamówienia, historię Zamówień, Pliki oraz dane kontaktowe Klienta w celu prawidłowego przebiegu realizacji Zamówienia.
 • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące między Sprzedającym i Klientem, który zawiera ze Sprzedającym Umowę̨ sprzedaży.
 • Strona – Sprzedający lub Kupujący.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.
 • Parametry zamówienia/Parametry produktu - szczegółowe cechy Produktu.
 • Specyfikacja – określone i przyjęte przez Drukarnię zalecane standardy dotyczące: Pre-Press (w tym zalecane parametry Projektów graficznych, przesyłanych przez Klienta w ramach Zamówienia, proces ich przetwarzania – RIPu); Press – procesów druku barwnego i monochromatycznego; Post-Press – wykończenia Produktu na podstawie Zamówienia.
 • Projekt/Plik – plik graficzny przesyłany za pośrednictwem Systemu przez Kupującego w celu wykonania przez Drukarnię Towaru na podstawie Zamówienia.

 
§ 1
REJESTRACJA W SERWISIE

1. Składanie zamówień jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji. Aby się zarejestrować klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu. Dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia oznaczone są symbolem *. Hasło służy do logowania w Serwisie - znane jest tylko klientowi, Pracownicy drukarni nie mają wglądu ani możliwości jego zmiany.

2. Aby zakończyć proces rejestracji i umożliwić założenie konta w serwsie Klient musi zaznaczyć odpowiednie pola w formularzu, potwierdzając w ten sposób że:

- zapoznał się i akceptuje Regulamin Serwisu.

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówień.

- został poinformowany, że podanie danych osobowych w celu realizacji Zamówień jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówień oraz że przysługuje mu prawo dostępu do nich, możliwość poprawienia i zaprzestania ich przetwarzania.

3. Brak akceptacji uniemożliwia dokończenie procesu rejestracji i założenia konta w Serwisie;

4. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji jego danych, wskazanych przy zakładaniu konta w Sklepie poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 

 § 2
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

2. Klient składa zamówienie wypełniając i wysłają formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu. Składając zamówienie Klient korzysta z przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jednoznacznie potwierdzającego konieczność zapłaty za zamawiany produkt.

3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się gdy:

- złożone zamówienie posiada indywidualny numer;
- brak jest zastrzeżeń co do poprawności danych teleadresowych oraz księgowych
- na rachunek bankowy Serwisu wplynęły środki finansowe za złożone zamówienie i wpłata została zaksięgowana lub Pracownik Drukarni zaakceptował wygenerowane na stronie banku potwierdzenie transakcji lub za pomocą systemu płatności elektronicznych;
- Klient wgrał poprawnie pliki do druku
- Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia i rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez automatyczną wiadomość wysyłaną na adres e-mail przypisany do konta Klienta.

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez Sprzedawcę danych dostarczonych przez Klienta i liczony jest od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że koniecznym jest uzyskanie przez Sprzedawcę akceptacji Klienta na przygotowane projekty do druku. W ostatniej sytuacji termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem uzyskania przez Sprzedawcę przedmiotowej akceptacji.

4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

 

 § 3
ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Anulowanie Zlecenia opłaconego jest możliwe tylko do momentu jego akceptacji przez weryfikatora.

2. Klient, który anuluje zlecenie opłacone przelewem, otrzyma zwrot środków na konto najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.

3. Drukarnia zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty administracyjnej za anulowanie rozpoczętego procesu realizacji zlecenia, w wysokości 35 zł. Drukarnia wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość zlecenia.

4. Ponieważ właściwości produktów zamawianych w Serwisie są ściśle określone przez Klienta dlatego Klient nie może odstąpić od Umowy. 

 
§ 4
DOSTAWA I TRANSPORT

1. Dostawa Produktów zamawianych przez Sklep odbywa się tylko na adres, znajdujący się na terenie Polski, wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

2. Drukarnia dostarcza zamówione Produkty za pośrednictwem firm kurierskich.

3. Termin realizacji każdeg Produktu podawany jest odrębnie na stronie Sklepu.

4. Drukarnia dopełnia wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszczlne jest wydłużenie terminu realizacji, z powodu wystąpienia efektu spiętrzenia zamówień, maksymalnie do 3 dni roboczych. Opóźnienia w realizacji nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

 

§ 5
MATERIAŁY DO DRUKU

1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.

2. Drukarnia ma prawo odmówić realizacji zlecenia w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających normy obyczajowe.

3. Drukarnia nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta.

4. Za poprawne przygotowanie projektu odpowiada Klient, który zobowiązany jest do dostarczenia plików przygotowanych i zapisanych zgodnie z instrukcją umieszczoną w Portalu. W celu ograniczenia ewentualnych błędów, Drukarnia udostępnia makiety i instrukcje pomocnicze przy każdym produkcie.

5. Drukarnię weryfikuje poprawności przygotowania projektu tylko pod względem parametrów zamówienia (spady, marginesy, ilość stron). Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku projektów zaakceptowanych przez Klienta mimo uwag weryfikatora.

6. Akceptacja pliku odrzuconego podczas weryfikacji musi zostać potwierdzona drogą elektroniczną lub w komentarzu przy zamówieniu.

7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp.

8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.

 

 
§ 6
REKLAMACJE

1. Po otrzymaniu zamówienia Klient powinien sprawdzić czy produkt jest zgodny z zamówieniem. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@versoprint.pl.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer Zlecenia z Portalu lub dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego.

4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5. W przypadku  gdy Drukarnia poprosi Klienta o odesłanie części lub całości wadliwego nakładu, dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień. Klient zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z Drukarni. Brak odpowiedzi w tym terminie spowoduje, że postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja oddalona.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Drukarnia.

7. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem wyświetlanum na ekranie Klienta nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji. Klory wyświetlane na monitorach bedą się różniły od kolorów wydrukowanych ze względu na sposób wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK.

8. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby odwzorować możliwie jak najwierniej kolorystykę projektów, jednak mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne zwłaszcza przy powieleniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 5% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji.

9. Zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską Nie jest traktowane jako błąd druku i nie jest podstawą do reklamacji. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania, jednak nie zapewnia to pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca.

10. Dopuszczalne odchylenia:
- tolerancja do 2 mm – przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,
- tolerancja do 1 mm – odchylenie linii łamania od miejsca zaznaczonego na projekcie w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV,
- do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych,
- różnic ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.

11. Reklamacje związane z uszkodzeniami przesyłek kurierskich rozpatrywane są tylko na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.

12. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.

13. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań osób trzecich.

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Drukarnią a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).