Reklamacje

REKLAMACJE

1. Po otrzymaniu zamówienia Klient powinien sprawdzić czy produkt jest zgodny z zamówieniem. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@versoprint.pl.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer Zlecenia z Portalu lub dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego.

4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5. W przypadku  gdy Drukarnia poprosi Klienta o odesłanie części lub całości wadliwego nakładu, dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień. Klient zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z Drukarni. Brak odpowiedzi w tym terminie spowoduje, że postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja oddalona.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Drukarnia.

7. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem wyświetlanym na ekranie Klienta nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji. Kolory wyświetlane na monitorach bedą się różniły od kolorów wydrukowanych ze względu na sposób wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK.

8. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby odwzorować możliwie jak najwierniej kolorystykę projektów, jednak mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne zwłaszcza przy powieleniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 5% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji.

9. Zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską Nie jest traktowane jako błąd druku i nie jest podstawą do reklamacji. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania, jednak nie zapewnia to pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca.

10. Dopuszczalne odchylenia:
- tolerancja do 2 mm – przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,
- tolerancja do 1 mm – odchylenie linii łamania od miejsca zaznaczonego na projekcie w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV,
- do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych,
- różnic ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.

11. Reklamacje związane z uszkodzeniami przesyłek kurierskich rozpatrywane są tylko na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.

12. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.

13. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań osób trzecich.